hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Biểu mẫu GD-ĐT

Mẫu Đơn yêu cầu phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT 
------------

Đơn vị:....................
Tỉnh, Bộ: .................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

                             ............, ngày     tháng     5 200...

TỜ TRÌNH
Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

                                                     Kính gửi:  Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT                  

1- Trên cơ sở yêu cầu của Hội đồng cấp dưới, Hội đồng..................................................... đã họp ngày..........tháng...... 5 200..... đối chiếu với tiêu chuẩn, xét phê chuẩn và yêu cầu phong tặng danh hiệu:  Nhà giáo ưu tú cho:................... người.

Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Hội đồng chúng tôi bảo đảm xét chọn đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình đã quy định trong Thông tư số:............/2008./TT-BGDĐT ngày........./.....3..../2008.....

2- Số lượng Nhà giáo yêu cầu phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: .................

(Có danh sách kèm theo)

Những nhà giáo được yêu cầu phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trên là các nhà giáo tiêu biểu thuộc các ngành học (chuyên ngành) của địa phương (trường).

Trình Hội đồng xét phê chuẩn.

Ý kiến xác nhận về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của UBND địa phương

 

(Ký tên, đóng dấu)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH 

(chữ ký, dấu của đơn vị)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Họ và tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download