hoặc
Tài liệu học tập Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy phép du nhập phát hành phẩm không buôn bán ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế 1 số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 5 2010 sau:

Mẫu số 19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP ……..
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ....

Số: ............./…………


.........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. 5 ……..

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH

--------------------------------

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 5 2004, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng sáu 5 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Xét đơn đề nghị cấp giấy phép du nhập phát hành phẩm không buôn bán của tổ chức, cá nhân …...................... ngày .......... tháng ....... 5 ........;

CHO PHÉP:

1. Tổ chức/cá nhân .................... được du nhập phát hành phẩm nước ngoài không buôn bán, cụ thể:

- Tổng số tên: ………………………………………………………….

- Tổng số bản: ………………………………………………………….

- Tổng số băng, đĩa, cassette: …………………………………………..

- Từ nước (xuất xứ): ……………………………………………..........

- Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..

- Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………….

(Kèm theo 02 danh mục phát hành phẩm nhập khẩu
đã được đóng dấu của Sở Thông tin và Truyền thông .......)

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp phát hành phẩm sau đây để Sở Thông tin và Truyền thông giám định nội dung (nếu có):

-………………………………………………………………..............

- ...

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng nội dung giấy phép này và các quy định của pháp luật về du nhập phát hành phẩm không buôn bán.

4. Giấy phép bị sang sửa, tẩy xoá, photocopy không có giá trị thực hiện.

Giấy phép có giá trị cho tới khi thực hiện xong thủ tục thông quan.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download