hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo truy thu BHXH, BHYT, BHTN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo truy thu BHXH, BHYT, BHTN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội

Mẫu Báo cáo truy nã thu BHXH, BHYT, BHTN

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (TP) ……….
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN, HUYỆN (TP) ……….

BÁO CÁO
TRUY THU BHXH, BHYT

Quý ….. 5 …..

Mẫu B04a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:      /QĐ-BHXH ngày …/…/2011 của BHXH Việt Nam)

 

STT

Tên đơn vị

Mã quản lý

Số người

Số tiền phải truy nã đóng

Ghi chú

Số người đang tham gia

Số người chưa tham gia

Số người truy nã đóng

Số người truy nã đóng cộng nối thời gian tham gia BHXH

Số người được cấp mới sổ BHXH

Tổng số người truy nã đóng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. BHXH bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BHTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên) 

………, ngày ….. tháng ….. 5 …….
GIÁM ĐỐC

Hướng dẫn lập Báo cáo truy nã thu BHXH, BHYT (Mẫu số B04a-TS):

a. Mục đích: tổng hợp số người truy nã thu BHXH, BHYT của các công ty trong quý gởi BHXH cấp trên để theo dõi.

b. Căn cứ lập: Danh sách tham gia BHXH, BHYT của công ty lập trong đó có yêu cầu truy nã thu BHXH, BHYT, danh sách yêu cầu truy nã thu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c. Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh, huyện.

d. Thời gian lập: quý, 5.

e. Phương pháp lập:

+ Cột 1: ghi số thứ tự theo từng mục BHXH, BHYT, BHTN tương ứng;

+ Cột 2: ghi tên các công ty có số lao động truy nã thu BHXH, BHYT.

+ Cột 3: ghi mã quản lý của công ty.

+ Cột 4: ghi số lao động đang tham gia BHXH, BHYT của công ty.

+ Cột 5: ghi số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT của công ty.

+ Cột 6: ghi số người truy nã thu để cộng nối thời gian tham gia BHXH.

+ Cột 7: ghi số người được cấp mới sổ BHXH.

+ Cột 8: ghi tổng số người đã thực hiện truy nã thu.

+ Cột 9: ghi số tiền truy nã thu phải đóng theo số thời gian truy nã thu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download