hoặc
Tài liệu học tập Quyết định giải thể doanh nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định giải thể doanh nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp

Dưới đây là mẫu văn bản được căn cứ theo điều 111 và 112 của Luật doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giả dụ công ty bị phá sản và quyết định giải tán doanh nghiệp thì bạn có thể sử dụng mẫu Quyết định này.

Tên Doanh Nghiệp:............

Số:.........../..........

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

……………, ngày …… tháng …..5 ……….

 QUYẾT ĐỊNH

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

- Căn cứ Điều 111 và Điều 112 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.

- Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ....................

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp………….............…

- Doanh nghiệp…………………………………………………………….................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp .............................................................................................

- Số Đăng ký kinh doanh…….....................ngày cấp……...........……nơi cấp ........…………

- Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp...............………nơi cấp …..............…..

- Địa chỉ trụ sở:………………..............................................................................................…

Điều 2: Lý do giải thể: ............................................................................................................

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hiệp đồng đã ký kết:

(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hiệp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hiệp đồng, đối tác, ngày ký hiệp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với các hiệp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Thời hạn thanh lý hiệp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải tán. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hiệp đồng với công ty, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm giả dụ phát sinh có tranh chấp nào về các hiệp đồng đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán).

Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải tán. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ công ty, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật giả dụ có phát sinh các tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế). Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật giả dụ có phát sinh các tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các bổn phận phát sinh từ hiệp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ….............…….(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các bổn phận phát sinh từ hiệp đồng lao động chậm nhất là vào ngày............. (Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá đa dạng lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các bổn phận phát sinh từ hiệp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu cụ thể các bổn phận trong hiệp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm (ít nhất là hai người): Quyền và bổn phận Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại hội sở doanh nghiệp, được gửi tới các chủ nợ, người lao động, người có quyền và bổn phận liên quan, gửi tới cơ quan Nhà Nước và đăng báo ....................... 3 kỳ liên tiếp.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                                   ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
- Sở Kế hoạch và Đầu tư                                                            hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
- Các chủ nợ                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)
- Người lao động
- Cơ quan Thuế
- Lưu 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download