hoặc
Tài liệu học tập Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp ban hành theo sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 09/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ
CUNG CẤP THÔNG TIN
LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: ...............................................................

Mở sổ: Ngày ........ tháng .............. 5 ...................

Khóa sổ: Ngày ........ tháng .............. 5 ................

STT

Ngày cung cấp 

Nơi nhận

Số ký hiệu
văn bản

Họ và tên1

Loại thông tin

Người xử lý
thông tin

Ghi chú

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Trang …….

Ghi chú:

1Ghi rõ họ và tên của người có thông tin lý lịch tư pháp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download