hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 498/2013/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 498/2013/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Quyết định 498/2013/QĐ-TTg về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu nhà nước xây dựng nông thôn mới công đoạn 2010 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 498/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG CƠ CHẾ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng sáu 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y Chương trình mục tiêu nhà nước về xây dựng nông thôn mới công đoạn 2010 - 2020;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ sung cơ chế đầu tư quy định tại Điểm 4, Mục VI, Điều một của Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng sáu 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y Chương trình mục tiêu nhà nước về xây dựng nông thôn mới công đoạn 2010 - 2020 như sau:

“Đối với các công trình quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản: Các địa phương được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo hướng không phải lập Báo cáo kinh tế công nghệ, trên cơ sở giao diện mẫu, giao diện điển hình chỉ cần lập dự toán đơn thuần và chỉ định cho người dân và cộng đồng trong xã tự làm. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh mục công trình được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù nêu trên.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn yếu tố, cụ thể bảo đảm phù hợp với thực tế địa phương; ban hành giao diện mẫu, giao diện điển hình, tạo điều kiện cho các xã triển khai hoạt động đầu tư xây dựng công trình và tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 1 số nguyên tắc căn bản về quản lý đầu tư xây dựng công trình áp dụng cơ chế đặc thù nêu trên”.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download