hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 325/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 325/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 325/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 325/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 5 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

---------------

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 5 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 5 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển (Tờ trình số 656/TTr-BGTVT ngày 30/01/2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 303/TTr-BTĐKT ngày 17/03/2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

Ông Nguyễn Phát, Phó Giám đốc Cảng Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy, Bộ Giao thông vận chuyển.

Đã có đa dạng thành tích trong công tác từ 5 2003 tới 5 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều hai. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b).11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download