hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1377/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1377/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc bà Phan Thị Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghỉ hưu

Quyết định số 1377/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bà Phan Thị Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghỉ hưu. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1377
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bà Phan Thị Hòa,
Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghỉ hưu
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 4202/TTr-BNV ngày 28 tháng 12 5 2009;

Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bà Phan Thị Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sinh ngày 17 tháng 10 5 1955 nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 11 5 2010.

Điều hai. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và bà Phan Thị Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download