hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất

MẪU SỐ 3
(kèm theo Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

(Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài  đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất)

Kính gửi :........................................................................................................................................

Tên tôi là …………………………  Số CMTND.....................................................................................

Hộ khẩu thường trú :........................................................................................................................

là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động):..........................................................

của ông (bà) …………………..………Sinh ngày : ...............................................................................

Được cử đi (hợp tác lao động, học tập, tập sự, làm chuyên gia):.......................................................

tại (tên công ty, công ty và tên nước):.................................................................................................

Đơn vị cử đi : ..................................................................................................................................

Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : .......................................................................................................

Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của công ty cử đi:  từ………. tới...............................................

Thời điểm về nước :    ngày.......tháng ...... 5.................................................................................

Lý do về nước :...............................................................................................................................

Được chuyển trả về đơn vị:...............................................................................................................

Ông (bà).................................. đã qua đời ngày.... tháng .... 5.......................................................

Từ khi về nước tới khi qua đời, ông (bà)…………………………………. chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

Đề nghị..................................................... lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà)......................... ./.

..……, ngày….. tháng…… 5 …
Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)

..……, ngày….. tháng…… 5 …….
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất;

- Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với ngườilao động.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download