hoặc
Tài liệu học tập Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học - kỹ thuật, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học - kỹ thuật có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu Hợp đồng lắp ráp trang bị khoa học - kỹ thuật

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Số:…/…..

Hôm nay ngày … tháng …. 5 …Tại địa điểm: …………………………………………

Chúng tôi gồm: …………………………………………………………………………….

Bên A (Bên có nhu cầu lắp ráp)

-     Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………………………………….

-     Địa chỉ hội sở chính: ………………………………………………………………

-     Điện thoại: …………………………… Fax: ……………………………………

-     Tài khoản số: ……………………………………………………………………

-     Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………

-     Đại diện là: ……………………………………………………………………………

-     Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

-     Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……………………… ngày ….. tháng ..… 5.…..

-     Do ……………………………… chức vụ ……………………………….……… ký.

Bên B (Bên nhận lắp ráp)

-     Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ……………………………………………………

-     Địa chỉ hội sở chính: ……………………………………………………………………

-     Điện thoại: ………………… Fax: …………………………………………………….

-     Tài khoản số: …………………………………………………………………………..

-     Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………….…….

-     Đại diện là: ……………………………………………………………………………...

-     Chức vụ: …………………………………………………………………………….….

-     Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……………………… ngày …. tháng …. năm….…..

-     Do …………………………… chức vụ …………………………………………… ký.

Hai bên cùng thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc

1. Bên A giao cho bên B lắp ráp trang bị khoa học công nghệ có tên là:………………. ………………………………..

Bao gồm các công việc cụ thể như sau:

-     …………………………………………………………………………………………………..…………

-     ………………………………………………………………………………………………………….….

 1. Bên A phải cung cấp hầu hết các tài liệu và thông tin ban đầu cùng với tòan bộ các phụ tùng của trang bị cần lắp ráp.
 2. Bên B có trách nhiệm lắp ráp xong trang bị, tiến hành việc vận hành thử, bảo đảm cho bên A có thể sử dụng trang bị vào hoạt động dùng cho sản xuất  buôn bán.

Điều 2: Về vật tư và tiền vốn

 1. Những vật tư, nguyên liệu phụ dùng cho cho việc lắp ráp hoàn chỉnh trang bị máy móc do bên A có trách nhiệm cung cấp hầu hết, kịp thời và đúng chất lượng, đủ số lượng cần thiết và theo nhu cầu của công việc.
 2. Tiền vốn ứng trước dùng cho cho các hoạt động lắp ráp và vận hành bên A phải chi cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng (hoặc khi bắt đầu thực hiện hợp đồng).

Lưu ý: Những vật tư, nguyên liệu phụ bên A hiện tại không có thì có thể quy thành tiền, giao luôn cho bên B tự shopping đúng tiêu chuẩn, chất lượng đã thỏa thuận.

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

 1. Bên B có trách nhiệm thực hiện hợp đồng lắp ráp trong thời gian là …….ngày (tháng).
 2. Khi doanh nghiệp vận hành thử, bên B phải thông báo cho bên A kiểm tra trước việc lắp ráp và cùng tham gia vận hành thử (nếu là công cụ vận chuyển, trang bị cần khuôn khổ hoạt động lớn, bên A có trách nhiệm bố trí địa điểm vận hành thử).

Điều 4: Trách nhiệm bảo hành, hướng dẫn sử dụng

 1. Bên B có trách nhiệm hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo đảm phát huy hết tính năng, tác dụng của trang bị và các điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng trang bị.
 2. Việc bảo hành trang bị các mối hàn, mối ráp do bên B chịu trách nhiệm trong thời hạn … tháng (nếu bên B song song là người sản xuất trang bị đó, giả dụ không chỉ chịu trách nhiệm bảo hành trong khuôn khổ các dịch vụ do bên B thực hiện).

Điều 5: Thời hạn thanh toán công dịch vụ

 1. Bên A có trách nhiệm thanh toán công dịch vụ cho bên B tổng cộng là: ………… chia thành các đợt:

-     Đợt 1: Vào ngày ……………………………………………………………………….

-     Đợt 2: Vào ngày ………………………………………………………………………

 1. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt (có thể chuyển khoản qua ngân hàng).

Điều 6: Các thỏa thuận khác (nếu có)

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này, sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế và dịch vụ khoa học – công nghệ.

Điều 7: Trách nhiệm vật chất trong thực hiện hợp đồng

 1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương đổi thay hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện, hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng, thì sẽ bị phạt đến … % giá trị phần hợp đồng (cao nhất là 12%).
 2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành… Mức phạt cụ thể do 2 bên thỏa thuận dựa trên khuông phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 8: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

 1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).
 2. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa tranh chấp ra Tòa án xử lý.

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …. tới ngày …

Hai bên sẽ doanh nghiệp họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên …. có trách nhiệm doanh nghiệp và sẵn sàng thời gian, địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành … bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản. Gửi cơ quan … bản (nếu cần).

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Chức vụ                                                                         Chức vụ

                     (Ký tên, đóng dấu)                                                            (Ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download