hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Biểu mẫu GD-ĐT

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: ………………………………….. ............................................

Tên tôi là:................................................. Nam (Nữ).............................

Năm sinh................................ là sinh viên có mã số ............................

Lớp ........................... Khoa..................................................................

Khóa.......................... Trường...............................................................

Thời gian khóa học: từ ...... tháng..... 5.... đến….tháng  ….năm….

Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc ng­ười đại diện theo pháp luật): ..............

Địa chỉ: Thôn (Ấp) ..................  Xã (Ph­ường, Thị trấn).........................

Huyện (Quận)................................. Tỉnh (Thành phố)..........................

Tôi viết đơn này, xin nhà tr­ường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng.

                                                                             …, ngày......tháng......5.......

                                                                                      Ngư­ời làm đơn

                                                                                    (ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trư­ờng …………………………. xác nhận anh (chị) .....................................

hiện nay đang là sinh viên lớp................. khoa...............................................

Khóa........... của nhà trư­ờng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download