hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 70/2011/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 70/2011/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Ban hành quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước Châu Phi

Quyết định số 70/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy định về 1 số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước Châu Phi công đoạn 2012 - 2020. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 70/2011/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 5 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về 1 số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp
với các nước Châu Phi công đoạn 2012 - 2020
______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 5 2002;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế ngày 20 tháng 4 5 2007;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 5 2010;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 5 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về 1 số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước Châu Phi công đoạn 2012 - 2020.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 5 2012.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download