hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 2815/QĐ-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 2815/QĐ-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Quyết định 2815/QĐ-BTC 5 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 10 5 2014.

>>>>>

BỘ TÀI CHÍNH
-------


Số: 2815/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 5 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN
LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Căn cứ ngày 08 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 5 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định liên quan tới kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng bảy 5 2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Công bố kèm theo Quyết định này 253 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: 42 thủ tục hành chính mới; 166 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế; 45 thủ tục hành chính bãi bỏ (Phụ lục kèm theo).

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT(12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download