hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ)

Tên tổ chức ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------- 

...... ngày........tháng......5.....

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT

- Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số ....... của ....... về việc công nhận kết quả tuyển dụng .........

Chúng tôi, 1 bên là Ông/ Bà:.................................………………………..

Chức vụ:.......................................................…………………………………

Đại diện cho (1)...............................................……………………………....

Địa chỉ............................... .................................... Điện thoại:.......…………

Và 1 bên là Ông/ Bà (2):.........................................………………………

Sinh ngày....... tháng..... 5........... tại.................................................…….

Địa chỉ thường trú tại:................................................……………………….

Số CMTND..............................………………………………………………

Cấp ngày..... tháng..... 5....... tại................................................…………..

và Ông/Bà (3)........................................................................................……..

Sinh ngày....... tháng..... 5........... tại.................................................……...

Chức vụ:.......................................................………………………………….

Địa chỉ............................... .................................... Điện thoại:.......………….

Nghề nghiệp....................................................………………………………..

Địa chỉ thường trú tại:................................................…………………………

Số CMTND..............................………………………………………………..

Cấp ngày..... tháng..... 5....... tại................................................……………

Đại diện cho (4)...............................................………………………………..

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc đặc thù và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây:

Điều một. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng (5)...........................................……………….

-  Từ ngày..………... tháng.…….... 5....... tới ngày....... tháng...... 5.....

Trong đó thời gian hợp đồng thử việc…………………………………………

Từ ngày....... tháng……..... năm………..... tới ngày....... tháng..... 5....….

- Địa điểm làm việc(6):...............................................………………………..

- Chức danh chuyên môn:..........................……………………………………

- Nhiệm vụ (7):........…………………………………………………………..

Điều hai. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (8):.......................................……………………………...

- Được trang bị các công cụ làm việc gồm:....................………………

...............................................................………………………………………

...............................................................………………………………………

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc thù.

- Chấp hành nội quy, quy chế của tổ chức, kỷ luật làm việc và các quy định tại các Điều sáu, bảy, 8, 15, 16, 17, 18, 9 và Điều 20 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi hoàn thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành việc điều động khi tổ chức sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

- Được hưởng các quyền lợi quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

- Phương tiện vận động làm việc (9):.............................…………………………

- Ngạch được xếp (mã số) (10):................ ........, Bậc:.....…..….. Hệ số lương:

- Phụ cấp (nếu có) gồm (11):.............................................………………….

được trả........... lần vào các ngày..…………… và ngày.…….... hàng tháng.

- Thời gian tính nâng bậc lương ..................................................................

- Khoản trả ngoài lương................................... ...........................................

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:.....................................

...............................................................……………………………………

- Số ngày nghỉ hàng 5 được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

...............................................................……………………………………

- Bảo hiểm xã hội (12):........................................………………………….

- Bảo hiểm y tế..............................................................……………………

...............................................................……………………………………

- Được hưởng các phúc lợi:.......................................……………………….

...............................................................……………………………………

- Được các khoản thưởng, nâng bậc lương, đào tạo, bồi bổ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các tổ chức trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (13):..........................................………..

...............................................................……………………………………

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi hoàn theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

- Có quyền yêu cầu, khiếu nằn nì, đổi thay, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (14) ...................................................................…

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu tổ chức sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện toàn bộ các điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc thù.

- Thanh toán toàn bộ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc thù.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng

(Bố trí, điều động, tạm bợ đình chỉ công tác...).

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc đặc thù, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Điều năm. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hợp đồng làm việc đặc thù này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

- Hợp đồng này làm thành 2 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực từ ngày..... tháng.... 5......

Hợp đồng này làm tại......................... Ngày.........….. tháng......…. 5.....….

Người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng

(Ký tên)

Ghi rõ họ và tên

Người được tuyển dụng

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên

Người đứng đầu tổ chức sự nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download