hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định về Website TMĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định về Website TMĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan tới website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 12/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 5 201

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 5 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan tới website thương mại điện tử,

Chương một.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này được áp dụng đối với các thương nhân, công ty, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

1. Thương nhân, công ty, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

2. Thương nhân, công ty thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

3. Thương nhân, công ty hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

Chương hai.

THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC một. THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

Điều 3. Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng bao gồm:

1. Thương nhân.

2. Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc công ty hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử.

3. Cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân.

Điều 4. Quy trình thông báo

1. Việc hấp thụ, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công Thương thực hiện online qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.trực tuyến.gov.vn.

2. Thương nhân, công ty, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng truy vấn cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp các thông tin sau:

- Tên thương nhân, công ty, cá nhân;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của công ty hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ hội sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

- Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về 1 trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, công ty, cá nhân được cấp 1 tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, công ty, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về 1 trong các nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

3. Thương nhân, công ty, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy vấn cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

Điều năm. Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo

1. Trong trường hợp có sự đổi thay 1 trong các thông tin quy định tại khoản hai Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP hoặc dừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo, thương nhân, công ty, cá nhân phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có sự đổi thay thông tin hoặc dừng hoạt động.

2. Việc đổi thay, chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện online thông qua tài khoản truy vấn cập hệ thống đã được cấp khi thương nhân, công ty, cá nhân tiến hành thông báo theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

3. Thời gian xác nhận việc đổi thay, chấm dứt thông tin thông báo: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, công ty, cá nhân gởi về Bộ Công Thương theo quy định tại Khoản hai Điều này.

MỤC hai. ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều sáu. Đối tượng đăng ký

Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc công ty hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất 1 trong các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Dịch vụ khuyến mại online.

3. Dịch vụ đấu giá online.

Điều bảy. Hồ sơ đăng ký

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao có chứng nhận Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

3. Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm d khoản hai Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, công ty sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, công ty, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên website đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên website (nếu có).

Điều 8. Quy trình đăng ký

1. Việc hấp thụ, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện online qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.trực tuyến.gov.vn.

2. Để khai báo hồ sơ, thương nhân, công ty truy vấn cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, công ty đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp các thông tin sau:

- Tên thương nhân, tổ chức;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ hội sở của thương nhân, tổ chức;

- Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, công ty nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về 1 trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, công ty được cấp 1 tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, công ty phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, công ty tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều bảy Thông tư này.

Bước 4: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, thương nhân, công ty nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về 1 trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, công ty thực hiện tiếp Bước 5;

- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, công ty quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, công ty gởi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điều bảy Thông tư này.

3. Thương nhân, công ty có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy vấn cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

4. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản hai Điều này, giả dụ thương nhân, công ty không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị khóa và thương nhân, công ty phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Điều 9. Xác nhận đăng ký

1. Thời gian xác nhận đăng ký: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, công ty gởi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) khi hoàn thành quy trình đăng ký quy định tại khoản hai Điều 8 Thông tư này. Trường hợp hồ sơ bản giấy gởi về không khớp với các tài liệu, thông tin mà thương nhân, công ty đã khai báo online qua tài khoản truy vấn cập hệ thống, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, công ty đã đăng ký để thương nhân, công ty hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gởi cho thương nhân, công ty qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký 1 đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, bộc lộ thành tượng trưng đăng ký. Khi chọn tượng trưng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký của thương nhân, công ty thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký

1. Trường hợp có sự đổi thay 1 trong các thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã được đăng ký quy định tại khoản một Điều 56 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, thương nhân, công ty phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có sự đổi thay thông tin.

2. Việc thông báo được thực hiện online qua tài khoản truy vấn cập hệ thống đã được cấp hoặc bằng văn bản gởi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin), kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự đổi thay (nếu có).

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác của thương nhân, công ty theo quy định tại khoản hai Điều này, Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, công ty qua tài khoản truy vấn cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download