hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng lao động thời vụ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng lao động thời vụ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu với bạn biểu mẫu Hợp đồng lao động thời vụ căn cứ theo bộ luật thương mại số: 10/2005/L-CTN của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

Hà Nội, ngày …… tháng …… 5 20......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
Số: …../HĐLĐ/20...

Chúng tôi, 1 bên là Ông/Bà:.....................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY............................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Và 1 bên là Ông/Bà: ..................................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày ……....... tháng …..… 5 …….. tại.............................................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................

Số CMTND: cấp ngày ..…../......../....... tại Công an:.......................................................

Thoả thuận ký kết hiệp đồng lao động và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

  • Loại hiệp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.
  • Từ ngày … tháng … 5 2011 tới ngày … tháng … 5 2011.
  • Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.
  • Chức danh chuyên môn: Không
  • Chức vụ (nếu có): Nhân viên
  • Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.

Điều 2: Chế độ làm việc:

  • Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
  • Được cấp phát các dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

  • Phương tiện di chuyển làm việc (7): Tự túc.
  • Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH, một,5%BHYT).
  • Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
  • Phụ cấp gồm (9): Không
  • Được trả lương: vào các ngày …
  • Tiền thưởng: Theo tình hình tài chính của công ty.
  • Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
  • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép 5, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
  • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.
  • Chế độ đào tạo (11): Không
  • Những thoả thuận khác (12): Không

2. Nghĩa vụ:

  • Hoàn thành các công việc đã cam kết trong hiệp đồng lao động.
  • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
  • Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

  • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hiệp đồng lao động.
  • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hiệp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

  • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hiệp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm thời dừng việc...).
  • Tạm hoãn, chấm dứt hiệp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều năm. Điều khoản thi hành

  • Những vấn đề về lao động không ghi trong hiệp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
  • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực từ ngày tháng...... 5...... Khi 2 bên ký kết phụ lục hiệp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hiệp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hiệp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… 5 20.........

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                     NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download