hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2539/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2539/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Vướng mắc Thông tư 183/2012/TT-BTC

Công văn 2539/TCHQ-GSQL về vướng mắc Thông tư 183/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 2539/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thông tư 183/2012/TT-BTC   

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1394/HQHCM-GSQL ngày 26/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục chuyển cửa khẩu:

Căn cứ Điểm 3 Chương II quy định về việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan ban hành kèm Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan thực hiện kê khai đăng ký chuyển cửa khẩu thay cho việc nộp đơn xin chuyển cửa khẩu. Do vậy, khi làm thủ tục, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan nộp đơn xin chuyển cửa khẩu và không phải phê phê chuẩn trên tờ khai. Trường hợp có nghi ngờ, Chi cục Hải quan cửa khẩu đàm luận với Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan để phối hợp xử lý.

2. Về xác nhận hàng tới cửa khẩu xuất:

Ngoài các công việc theo quy định tại điểm hai khoản II mục một Phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 của Tổng cục Hải quan thì Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất có trách nhiệm xác nhận 02 bản danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển ra cửa khẩu xuất (ghi rõ ngày, tháng, 5, ký tên, đóng dấu công chức); 01 bản lưu và 01 bản giao cho chủ kho/chủ hàng để lưu hồ sơ, xuất trình với hải quan quản lý kho ngoại quan làm thủ tục thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download