hoặc
Tài liệu học tập Mẫu biên bản đấu giá thành, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu biên bản đấu giá thành có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Tín dụng - Ngân hàng,Biểu mẫu Ngân hàng

Mẫu biên bản đấu giá thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------

BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ THÀNH

Căn cứ vào hiệp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số....... ký ngày.............. giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản với:                                                              

Hôm nay, lúc.......giờ.......ngày......tháng.......5.........tại số.............................................

Đường...................quận.....................thành phố................................................................

I- Thành phần tham dự:

1- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:

- Ông (bà)............................................... Chức vụ:......................... chủ trì

- Ông (bà)............................................... Chức vụ:......................... thư ký

2- Phòng công chứng nhà nước số:.............................................................................

Ông (bà)................................................. Chức vụ:.....................................................

3- Bên ủy quyền bán đấu giá tài sản:

- Ông (bà)...................................................................................................................

4- Những khách hàng tham gia đấu giá (có danh sách kèm theo)

- .................................................................................................................................

-..................................................................................................................................

5- Những người được bên ủy quyền mời (nếu có):

-..................................................................................................................................

-..................................................................................................................................

II- Nội dung trận chiến giá:

1- Sau khi tiến hành kiểm tra tư cách của khách hàng dự mua đấu giá, người chủ trì trận chiến giá tuyên bố mở đầu trận chiến giá, rộng rãi nội quy cuộc bán đấu giá và giải đáp thắc mắc tại trận chiến giá.

2- Mô tả qua loa tài sản bán đấu giá và công bố giá khởi điểm, cụ thể như sau:

-..................................................................................................................................

3- Những người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng giá trị tài sản là: .................  VNĐ/người.

4- Diễn biến các vòng đấu giá:

Họ và tên

STT bằng số

Giá phát trong phiên đấu giá

Ghi chú

Vòng 1

Vòng 2

Vòng 3

Vòng 4

Vòng 5

Vòng 6

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Tuyên bố người trúng đấu giá tài sản là ông (bà):..........................................................

..........................................................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Đã trả giá cao nhất là.............................. tại vòng đấu giá vật dụng...........................................

6- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản yêu cầu ông (bà) có tên nêu trên phải nộp ngay số tiền 10% là            số còn lại nộp đủ tại Trung tâm bán đấu giá tài sản trong thời hạn.............. ngày, kể từ ngày nhận tài sản trúng đấu giá trong thời gian................................................ ngày kể từ ngày nộp đủ tiền. Đối với số tiền nộp trước là        của ông (bà) sẽ được tính vào tiền mua tài sản khi thanh toán. Nếu quá thời hạn trên mà không nộp đủ số tiền mua tài sản thì số tiền nộp công ty 10% sẽ được sung vào công quỹ nhà nước theo quy định và chịu mọi chi phí của trận chiến giá thành.

7- Những người không trúng mua tài sản đấu giá sẽ được nhận lại ngay số tiền nộp trước, mỗi người là tại thủ quỹ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Biên bản kết thúc lúc.......giờ......cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe, ghi nhận đúng và đồng ký tên.

Đại diện Phòng công chứng                         Đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá

                                                                                     Thư ký                   Chủ trì

 

Bên ủy quyền và các người được bên ủy quyền mời

       Khách hàng không trúng đấu giá         Khách hàng trúng đấu giá

1-.......................................................................................................................................

2-.......................................................................................................................................

3-.......................................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download