hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 133/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 133/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 133/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập cảng ưu đãi 1 số mặt hàng tại Biểu thuế nhập cảng ưu đãi. 

BỘ TÀI CHÍNH
--------------------- 

Số: 133/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 5 2010

THÔNG TƯ
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập cảng ưu đãi
một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập cảng ưu đãi
---------------------

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khuông thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập cảng ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khuông thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ phát triển kinh tế khoảng sáu,5% trong 5 2010;

Sau khi tham khảo ý kiến của các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng có liên quan, Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập cảng ưu đãi 1 số mặt hàng tại Biểu thuế nhập cảng ưu đãi như sau:

Điều một. Mức thuế suất thuế nhập cảng ưu đãi

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập cảng ưu đãi đối với 1 số mặt hàng quy định tại danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập cảng ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập cảng ưu đãi mới qui định tại danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các tổ chức thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download