hoặc
Tài liệu học tập Chỉ thị số 22/2010/CT-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chỉ thị số 22/2010/CT-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 22/2010/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------- 

Số: 22/2010/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 5 2010

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát
thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
-----------------------

Ngày 10 tháng 01 5 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg phê ưng chuẩn Đề án đơn thuần hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước công đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Đề án 30). Đề án 30 được triển khai nhằm bảo đảm sự hợp nhất, đồng bộ, đơn thuần, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận tiện cho cá nhân và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Việc thực hiện Đề án 30 của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được các kết quả khả quan; là 1 trong các thành phố đi đầu của cả nước được Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao trong việc triển khai và thực hiện Đề án.

Giai đoạn thống kê, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 28 quyết định công bố công khai hai.540 thủ tục, các bộ thủ tục hành chính ở ba cấp (sở, ban, ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn) đã được công khai và được áp dụng hợp nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn rà soát, thành phố đã rà soát hai.545 thủ tục và ban hành quyết định thông qua phương án đơn thuần hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố là một.830 thủ tục (đạt tỷ lệ 71,91%). Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 16 quyết định thực thi xong 189 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thành phố đang bước vào công đoạn thực thi phương án đơn thuần hóa thủ tục hành chính, công đoạn có tính quyết định việc thành công của Đề án và đây cũng là điều mà người dân và doanh nghiệp đang trông mong, nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, qua báo cáo kiểm tra của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố tại các sở, ngành, quận - huyện và phường - xã, thị trấn cho thấy việc triển khai thực hiện Đề án 30 nói chung và việc thực hiện bộ thủ tục hành chính ở các cơ quan, doanh nghiệp nói riêng còn đa dạng hạn chế; do nhận thức chưa hầu hết về ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của Đề án, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm thỏa đáng; việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính của 1 vài cơ quan, doanh nghiệp chưa hầu hết, rõ ràng, còn mang tính hình thức, người dân rất khó tiếp cận, tra cứu; việc cập nhật sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính mới đã có hiệu lực thi hành không kịp thời. Ngoài ra, việc quản lý bộ thủ tục hành chính ở ba cấp tại 1 vài cơ quan, doanh nghiệp chưa được lãnh đạo quan tâm đúng mức nên việc công bố bộ thủ tục hành chính ở ba cấp chưa thực sự đi vào đời sống xã hội.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, tạo điều kiện thuận tiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính và bộ thủ tục hành chính ở ba cấp trên địa bàn thành phố trong thời gian đến, song song để triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng sáu 5 2010, Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về Đề án 30 bằng các biện pháp truyền thông nhiều, phù hợp thực tế doanh nghiệp để mỗi cán bộ, công chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện Đề án. Xác định đây là công việc lâu dài, 1 trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, doanh nghiệp.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực thi phương án đơn thuần hóa thủ tục hành chính; kiên quyết thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã công bố công khai, hầu hết, rõ ràng và thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính đã được công bố trên cơ sở dữ liệu nhà nước về thủ tục hành chính.

3. Trực tiếp chỉ đạo cán bộ, công chức, các phòng, ban liên quan doanh nghiệp thống kê, cập nhật thường xuyên, liên tục đối với các thủ tục còn thiếu, mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của cơ quan, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố để cập nhật vào cơ sở dữ liệu nhà nước đúng quy định. Đảm bảo việc điều chỉnh các thủ tục hành chính sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để tiến hành niêm yết công khai, minh bạch, chính xác.

4. Triển khai và doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính tới từng cán bộ, công chức và nhân dân để kiểm soát thủ tục hành chính nhằm duy trì tính bền vững của các kết quả đã đạt được sau khi Đề án 30 kết thúc, hạn chế tối đa trong quá trình ban hành thể chế lại phát sinh đa dạng thủ tục mới, tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, buôn bán và đời sống của nhân dân.

Sở Tư pháp thành phố không giám định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính khi chưa có ý kiến của cơ quan, doanh nghiệp kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

Triển khai thực hiện hầu hết, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành liên quan quy định thủ tục hành chính.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download