hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Hôm nay, ngày..............tháng..................5 .................

Tại.....................................................................................

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: ......................................................

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản mô tả ý chí chung của hầu hết các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là:......................................................................................

(Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng; Người thừa kế quyền liên quan; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

Sinh ngày:........... tháng........... 5.......................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………….

Cấp ngày..........tháng..........5..........tại..............................

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu..............................................................

Cấp ngày.........tháng..........5..............tại.............................

Quốc tịch:................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................

Số điện thoại:...........Fax:........................Email:......................

Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:.............

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ...........................................................

Là:............................................................................................

Sinh ngày:........... tháng........... 5.........................................

Số giấy chứng nhận đăng ký buôn bán :…………….……..

Cấp ngày...........tháng..........5..............tại............................

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu............................................................

Cấp ngày…......tháng...........5..............tại........................

Quốc tịch:.............................................................................

Địa chỉ:..................................................................................

Số điện thoại:..................Fax:..............Email:......................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền tác giả: ………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với chương trình dưới đây:

(Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại các Điều 29, 30, 31 Luật SHTT)

Tên chương trình:...................................................................

Loại hình:................................................................................

Tác giả:...................................................................................

Đã công bố/chưa công bố :....................................................

(Nếu chương trình đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, 5, hình thức, nơi công bố)

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download