hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 04/2010/TT-BKH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 04/2010/TT-BKH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định yếu tố lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------

Số: 04/2010/TT-BKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định yếu tố lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
------------------------

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các luật liên quan tới đầu tư xây dựng căn bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng sáu 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định yếu tố lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp như sau:

Điều một. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là công ty, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Thông tư này khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong nước. Trường hợp chỉ định thầu nhà thầu nước ngoài thực hiện gói thầu xây lắp thì có thể sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp này cho phù hợp.

Điều hai. Phạm vi điều chỉnh

1. Các gói thầu xây lắp quy định tại điểm b khoản một Điều 20 của Luật Đấu thầu, khoản 4 Điều hai của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các luật liên quan tới đầu tư xây dựng căn bản, Điều 101 của Luật Xây dựng, điểm a khoản một và khoản hai Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Các gói thầu xây lắp quy định tại điểm a khoản một Điều 20 của Luật Đấu thầu và các gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng không thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Thông tư này.

2. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, giả dụ được nhà tài trợ chấp nhận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, công ty có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

Điều 3. Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm các nội dung căn bản sau:

Phần thứ 1. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

Chương I. Yêu cầu về chỉ định thầu

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất

Chương III. Biểu mẫu

Chương IV. Giới thiệu dự án và gói thầu

Chương V. Bảng tiên lượng

Chương VI. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật

Chương VIII. Các bản vẽ

Phần trang bị 2. Yêu cầu về hợp đồng:

Chương IX. Điều kiện của hợp đồng

Chương X. Mẫu hợp đồng

Khi áp dụng Mẫu này, công ty, cá nhân lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trong Mẫu này, các chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng của Mẫu này thì công ty, cá nhân lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu phải giải trình bằng văn bản và bảo đảm không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 5 2010.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và công ty, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khuôn khổ quản lý của mình hướng dẫn yếu tố 1 số nội dung của Thông tư này (nếu cần thiết) nhưng bảo đảm không trái với các quy định của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và công ty, cá nhân có liên quan gởi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý./. 

 Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Website của Chính phủ; Công báo;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ KH&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (ĐA.235).

 BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Võ Hồng Phúc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download