hoặc
Tài liệu học tập Mẫu phụ lục hợp đồng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu phụ lục hợp đồng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu ban hành kèm Hợp đồng kinh tế

Căn cứ theo mẫu sau khi được ký kết, giả dụ bạn muốn đổi thay, chỉnh sửa các nội dung, điều khoản trên hiệp đồng thì sẽ phải bổ sung thêm biểu mẫu Phụ lục hiệp đồng để hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định.

Phụ lục hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Địa danh, ngày … tháng… năm…. 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số.................

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày…., tháng…., năm…...

- Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên............................................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..………………………………………….................................

Đại diện:…………………………………………..…………………………………………...................................

Chức vụ:…………………………………………..…………………………………………...................................

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………........................................

Điện thoại: ....………………………..……...........Fax: .......………………………..…….................................

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..………………….........................

Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..……………….........................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY………………………………………..……………………………..……………………..........................

Đại diện:…………………………………………..…………………………………………...................................

Chức vụ:…………………………………………..…………………………………………...................................

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………........................................

Điện thoại: ....………………………..……...........Fax: .......………………………..…….................................

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..………………….........................

Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..……………….........................

Sau khi xem xét, thỏa thuân 2 bên đã đi tới hợp nhất ký Phụ lục Hợp đồng kinh tế số......................... về …………................... đối với hiệp đồng đã ký số …...................., ngày…… tháng……năm……cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..……………………………………..…….......................

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..................................

3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..................................

4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..................................

5. Điều khoản chung:

5.một. Quyền và bổn phận của mỗi bên được quy định trong hiệp đồng số ………………………........................

5.hai. Phụ lục hiệp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ..........

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của HĐKT số.....................và có giá trị kể từ ngày ký…..........................

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download