hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1740/BNN-TCTL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1740/BNN-TCTL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Phê duyệt quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Công văn 1740/BNN-TCTL về thực hiện Quyết định 1554/QĐ-TTg phê ưng chuẩn quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Số: 1740/BNN-TCTL
V/v: triển khai thực hiện Quyết định số 1554/QĐ-TTg phê ưng chuẩn quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 5 2013

Kính gửi: ……………………………………………

Thực hiện Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê ưng chuẩn Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng công đoạn 2012 - 2020 và định hướng tới 5 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng thuộc khuôn khổ 11 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Hồng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng:

- Triển khai xây dựng quy hoạch thủy lợi chi tiết trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch chuyên ngành liên quan và quy hoạch đã phê ưng chuẩn tại Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi phê ưng chuẩn quy hoạch;

- Sau khi phê ưng chuẩn quy hoạch gởi Quyết định phê ưng chuẩn quy hoạch về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để dùng cho công tác quản lý quy hoạch;

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê ưng chuẩn quy hoạch thủy lợi chi tiết phù hợp với quy hoạch đã phê ưng chuẩn tại Quyết định số 1554/QĐ-TTg, đề nghị gởi Quyết định phê ưng chuẩn quy hoạch về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/6/2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý Ủy ban triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu VT, TCTL.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Văn Thắng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download