hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Côn Minh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Côn Minh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015 trường Tiểu học Côn Minh gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, với đa dạng dạng câu hỏi, giúp các em học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh đã học trên lớp. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔN MINH 

Họ và tên: ………………………………………. 

Lớp: 5

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Tiếng Anh

Thời gian: 35 phút (không kể giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts)

1. Circle the odd one out (2,5pts): Khoanh tròn từ khác loại vào A, B, C hoặc D.

1. A. Summer             B. Winter              C. Autumn              D. Seasons

2. A. Train                  B. Bus                  C. Plane                 D. Book

3. A. Tomorrow           B. Next week        C. Yesterday           D. Next Sunday

4. A. Turn right           B. Turn left            C. Museum             D. Go straight ahead

5. A. Singer               B. Player               C. Sister                D. Farmer

2. Match the questions in column A to their suitable answers in column B (2,5pts):

(Nối câu hỏi ở cột A với các câu trả lời thích hợp ở cột B, bằng cách viết vào phần đáp án Answers)

A B Đáp án
1. What are you going to do tonight? a. I have a headache. 1 - 
2. What did you do last weekend? b. I usually go skiing. 2 -
3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. 3 -
4. Where is the museum? d. I went to the zoo. 4 -
5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. 5 -

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5pts)

3. Reorder the words to make the sentences (2,5pts): Sắp xếp các từ sau thành câu đúng

1. wrote / last weekend / I / a letter.

→ ………………………………………………………………………………..…

2. a doctor / should / You / see

→ ………………………………………………………………………………..…

3. going / to / tomorrow / are / what / you / do?

→ ………………………………………………………………………………..…?

4. is / Where / zoo / the ?

→ ………………………………………………………………………………..…?

5. like / weather / in / summer / What’s / the ?

→ ………………………………………………………………………………..…?

Đáp án đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts)

1. Circle the odd one out: Khoanh tròn từ khác loại (2,5pts)

1. D            2. D          3. C            4. C           năm. C

2. Match the questions in column A to their suitable answers in column B (2,5pts):

1 - e           2 - d          3 - a           4 - c           5 - b

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5pts)

3. Reorder the words to make the sentences (2,5pts): Sắp xếp các từ thành câu đúng.

1. I wrote a letter last weekend.

2. You should see a doctor.

3. What are you going to do tomorrow?

4. Where is the zoo?

5. What’s the weather like in winter?

4. Read and tick True or False (2,5pts) Đọc và viết: T (đúng), F (sai).

1. F            2. F             3. T              4. F                5. T

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download