hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 06A-HSB

BẢO HIỂM XàHỘI ...................
BẢO HIỂM XàHỘI ..................
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ......./QĐ-BHXH

...,  ngày .... tháng …. năm .….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chế độ ..........................(1)

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ..........................................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ............................... ngày ...... tháng ..... 5 ..... của ......................... về việc thành lập Bảo hiểm xã hội .....................................;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ........... (1) đối với ông/bà ...............................................,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh lại chế độ ....................... đối với ông/bà ......................................;

Hưởng chế độ từ ........./......../..........; số hồ sơ .........................................................

Lý do điều chỉnh: (2)
- ..............................................................................................................................

................................................................................................................................

Nội dung điều chỉnh: (3)

- ..............................................................................................................................

................................................................................................................................

Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày ........ tháng ....... 5 .......

Số tiền được truy vấn lĩnh/phải thu hồi (4) gồm:

- ..................................................................................................................... đồng;

................................................................................................................................

Cộng: .............................................................................................................. đồng.

(Ghi số tiền bằng chữ: ..................................................................)

Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (5) .................................................... và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:

- Ông/Bà …………………..;

- BHXH(5) ………………...;

- Lưu hồ sơ (6).

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu 06A-HSB:

- Mẫu số 06A-HSB được dùng để điều chỉnh các chi tiết gốc đối với các chế độ BHXH (trường hợp bổ sung định suất tuất hàng tháng thì sử dụng mẫu số 08E-HSB, giả dụ điều chỉnh chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định tái phát hoặc tổng hợp thì sử dụng các mẫu số 03E-HSB tới 03N-HSB);

- (1) Ghi loại chế độ được điều chỉnh;

- (2) Lý do điều chỉnh: Ghi lý do và căn cứ điều chỉnh như: giả dụ do tính sai thì ghi rõ tính sai, giả dụ điều chỉnh mức hưởng thì ghi căn cứ phát sinh việc điều chỉnh mức hưởng như do tính bổ sung thời gian đóng BHXH, đổi thay lương lậu làm căn cứ đóng BHXH; căn cứ vào giấy tờ hoặc văn bản nào…;

- (3) Nội dung điều chỉnh: Ghi rõ từng nội dung trước và sau điều chỉnh như thời điểm hưởng, mức hưởng BHXH...; đối với trường hợp điều chỉnh mức hưởng thì phải có bản diễn giải cách tóm lại mức hưởng với nội dung như phần tính mức hưởng tại bản quá trình đóng BHXH và diễn giải mức điều chỉnh qua từng thời kỳ đối với trường hợp được truy lĩnh hoặc phải truy vấn thu;

- (4) Nếu được truy lĩnh thỡ khụng hiển thị “phải thu hồi” và ngược lại;

- (5) Ghi theo tên doanh nghiệp hành chính cấp huyện; giả dụ BHXH cấp huyện điều chỉnh thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” nêu tại Điều hai bằng “Kế toán trưởng”;

- (6) Tùy theo loại chế độ hàng tháng hoặc 1 lần mà lưu hai hoặc một bản.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download