hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,

Thông tư số 36/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng, quá cảnh gởi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ. 

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 36/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                          Hà Nội, ngày 16 tháng 03 5 2011

THÔNG TƯ
Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng,
quá cảnh gởi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ
__________________________

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định yếu tố 1 số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức gía trị hàng hóa nhập cảng gởi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế;

Thực thi Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về đơn thuần hóa thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng, quá cảnh gởi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ như sau: 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng, quá cảnh gởi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam (dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp).

2. Cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng, quá cảnh gởi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ và các cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan Hải quan.

Điều 3. Tuyến đường, cửa khẩu

Tuyến đường và cửa khẩu đối với dụng cụ chuyên chở di chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng, quá cảnh gởi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ như sau:

1. Từ Việt Nam tới Trung Quốc và trái lại qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn.

2. Từ Việt Nam tới Lào / Thái Lan / Singapore / Malaysia và trái lại qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - tỉnh Quảng Trị / cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - tỉnh Hà Tĩnh.

3. Từ Việt Nam tới Campuchia và trái lại qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Địa điểm làm thủ tục hải quan

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng, quá cảnh được làm thủ tục hải quan tại các địa điểm làm thủ tục hải quan do Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện.

2. Phương tiện chuyên chở di chuyển hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu nghị, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài thực hiện.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download