hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 105/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 105/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 105/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------

Số: 105/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011

--------------- 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 5 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 8632/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 5 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 137/TTr-BNV ngày 12 tháng 01 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011 của ông Trần Phước Chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Trần Phước Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b). Hà

 THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download