hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o-----

HỢP ĐỒNG
( Số ……../HĐHN)
(Về việc hợp nhất doanh nghiệp)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

- Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

Hôm nay, ngày ………………… tại địa chỉ ………………………..

Các bên gồm:

1. Bên A

Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

2. Bên B

Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

Cùng ký kết hợp đồng hợp nhất với các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng hợp nhất gồm:

1. Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download