hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở

 Bên ủy quyền (1):.......................

Ông (Bà):.................................................

Sinh ngày tháng..................5.....................

Chứng minh nhân dân số :……….do............cấp ngày.......tháng.......5......

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):.....................

Sinh ngày tháng..................5.....................

Chứng minh nhân dân số :……….do...........cấp ngày.......tháng.......5......

Cả 2 ông bà cùng thường trú tại số : đường............phường quận.............thành phố...............(2)

Ông và Bà...............là chủ sở hữu ngôi nhà số......... đường phường.........quận........... thành phố (3).........theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số :................ ngày.......tháng.........5...........do cấp (4)

Bên được ủy quyền (1) :.................

Ông (Bà):.....................

Sinh ngày tháng..................5.....................

Chứng minh nhân dân số :……….do..............cấp ngày.......tháng.......5......

Nơi thường trú tại số :................

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền quản lý, sử dụng toàn bộ ngôi nhà nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây :

- Bảo quản và giữ gìn ngôi nhà, trong trường hợp ngôi nhà bị hư hỏng hoặc giảm sút giá trị, thì sang sửa, khôi phục giá trị của ngôi nhà đó;

- Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ ngôi nhà nêu trên và thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng ngôi nhà (5)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là kể từ ngày........tháng.......5.........

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :

- Giao ngôi nhà và cung cấp thông tin, tài liệu, công cụ cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm về các việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

- Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;

- Trả thù lao cho Bên được ủy quyền với số tiền là (nếu có);

- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download