hoặc
Tài liệu học tập Công văn 108/2013/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 108/2013/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Áp dụng hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 108/2013/GSQL-GQ1 về việc áp dụng hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
Số: 108/GSQL-GQ1
V/v: Áp dụng hệ thống cấp
Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

Công ty Bảo Việt Kokio Marine.
(Đ/c: Tầng sáu Tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội)

Trả lời công văn 075/CVHN/BVTM/2012 ngày 19/11/2012 của Công ty yêu cầu có ý kiến về việc sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp từ hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa điện tử eMarine trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định về bộ hồ sơ hải quan tại Điều 22 Luật hải quan; Điều bảy Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 8 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ; Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC thì Giấy chứng nhận bảo hiểm là 1 kênh thông tin trong trường hợp cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra yếu tố về giá, thuế của 1 lô hàng cụ thể.

Do vậy, khi giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp từ hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa điện tử eMarine đã được xác định của cơ quan có thẩm quyền là hợp pháp thì cũng là cơ sở để cơ quan Hải quan xem xét khi kiểm tra./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download