hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hà Nội

Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Thanh tra Thành phố Hà Nội. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------
Số: 89/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 5 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu doanh nghiệp của Thanh tra Thành phố Hà Nội
-------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 5 2003; Luật Thanh tra ngày 15 tháng sáu 5 2004; Luật Khiếu vật nài, tố cáo ngày 25 tháng 11 5 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Khiếu vật nài, tố cáo ngày 15 tháng sáu 5 2004 và ngày 29 tháng 11 5 2005; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 5 2005; Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng năm 5 2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và 1 số tỉnh có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 5 2005 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Khiếu vật nài, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Khiếu vật nài, tố cáo; Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 5 2008 của Chính phủ quy định về doanh nghiệp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 5 2009 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Thanh tra thành phố Hà Nội như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Thanh tra Thành phố Hà Nội là cơ quan thuộc UBND thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố qủan lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong khuôn khổ quản lý Nhà nước của UBND thành phố.

Thanh tra thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về doanh nghiệp, biên chế và công tác của UBND thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch UBND thành phố, song song chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, doanh nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Thanh tra thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu vật nài, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình UBND thành phố:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch năm 5 và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước về các lĩnh vực thuộc khuôn khổ quản lý Nhà nước được giao;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các doanh nghiệp thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, quận, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố;

b) Dự thảo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng 5 và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải tán các công ty thuộc Thanh tra thành phố Hà Nội.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, rộng rãi, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác doanh nghiệp, nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo đối với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, công ty thuộc quyền quản lý trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download