hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 205/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 205/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 5 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng. 

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------

Số: 205/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 5 2007
của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
------------------------------- 

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng sáu 5 2001; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2005, Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng sáu 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 5 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2010 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 5 2007 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Quản lý thuế; Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 5 2010 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định yếu tố 1 số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng sáu 5 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử; Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ về việc đơn thuần hóa thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ, ngành;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 5 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1) Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng.

2) Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập cảng hàng hóa, cơ quan hải quan, công chức hải quan và các công ty, cá nhân khác khi thực hiện các công việc có liên quan tới kiểm tra, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng.

Điều hai. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:

1) Hợp đồng mua bán hàng hóa: Là thỏa thuận mua bán hàng hóa được xác lập bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu. Theo đó: Người bán có bổn phận giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người dùng và nhận tiền; người dùng có bổn phận trả tiền cho người bán và nhận hàng; hàng hóa được chuyển từ người bán sang người dùng, qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam hoặc từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa hoặc từ thị trường nội địa vào khu phi thuế quan.

Người bán bao gồm người bán hàng hóa, người cung cấp dịch vụ.

2) Hoa hồng mua hàng: Là khoản tiền mà người dùng trả cho đại lý đại diện cho mình để mua hàng hóa nhập cảng với mức giá hợp lý nhất.

3) Hoa hồng bán hàng: Là khoản tiền mà người bán trả cho đại lý đại diện cho mình để bán hàng hóa xuất khẩu cho người dùng.

4) Phí môi giới: Là khoản tiền mà người dùng hoặc người bán hoặc cả người dùng và người bán phải trả cho người môi giới để đảm đang vai trò trung gian trong giao du mua bán hàng hóa nhập cảng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download