hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu hiệp đồng lao động có thời hạn cho viên chức

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị:……………
---------

Số:..../.......

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
       ------------------------------

         ........, ngày......tháng......5......

 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 5 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các công ty sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003;

- Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-SGD&ĐT ngày......tháng.....5.......của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức Nhà nước;

Chúng tôi, 1 bên là Ông:  ....................................................

Chức vụ:  ................................

Đại diện cho:  .........................................................................

Địa chỉ:  .............................................Điện thoại:  ..................

Và 1 bên là Ông: .............................

Sinh ngày:  ... tháng...   năm ....  tại xã ...., huyện ....., tỉnh ..........

Nghề nghiệp:  ...................

Địa chỉ thường trú tại:  Xã ..............., huyện .............., tỉnh ...................

Số CMTND:  ......................

Cấp ngày:  ..... tháng .... 5 ....... tại .................

Thoả thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng:      Có  thời hạn.

- Từ:   Ngày ........tháng........5......tới ngày…… tháng ........5 ……

- Địa điểm làm việc:   ……………………………………………………

- Chức danh chuyên môn:     ....................

- Nhiệm vụ: ……………………………………………………………………..

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc:     Theo quy định của Nhà nước.

- Được vật dụng các dụng cụ làm việc:   Theo quy định của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hiệp đồng làm việc có thời hạn.

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành các nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của công ty, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành việc điều động khi công ty sự nghiệp có nhu cầu.

 2. Quyền lợi:

- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Phương tiện di chuyển làm việc :    Tự túc.

- Ngạch được bổ nhiệm: Giáo viên trung học. Mã số: 15.113,  Bậc: .....,   Hệ số lương: ......

- Phụ cấp (nếu có) gồm : Được trả 01 lần hàng tháng.

- Số ngày nghỉ hàng 5 được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):  Theo quy định của Nhà nước.

- Bảo hiểm xã hội:   Theo quy định của Nhà nước.

- Bảo hiểm y tế:   Theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các phúc lợi:  Theo quy định của cơ quan.

- Được các khoản thưởng, đào tạo, bổ dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các công ty trong hoặc ngoài nước theo quy định của Pháp luật:   Theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Có quyền đề nghị, khiếu nài, đổi thay, yêu cầu chấm dứt Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu công ty sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành nhiệm vụ theo hiệp đồng. (Bố trí, điều động, lâm thời đình chỉ công tác ...)

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hiệp đồng làm việc này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Hợp đồng này làm thành 2 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực từ ngày.......tháng.....5 ....

- Hợp đồng này làm tại ……………………………………  ngày.....tháng.....5 200…….

Người được tuyển dụng

(Ký tên)

Ghi rõ họ tên

Người đứng đầu công ty sự nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ họ tên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download