hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 11/2013/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 11/2013/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTC và 107/2012/TT-BTC

Thông tư 11/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTC và 107/2012/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
------------

Số: 11/2013/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 5 2013 

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BTC NGÀY 05/01/2012 VÀ THÔNG TƯ SỐ 107/2012/TT-BTC NGÀY 28/6/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thuỷ sản.

Điều một. Sửa đổi, bổ sung điểm hai.23 phần II; điểm một.hai và điểm một.8 phần III mục A Phụ lục 4 Thông tư số 04/2012/TT-BTC như sau:

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

II

Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật

2.23

Kiểm tra, giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật nhất thời nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Xe ô tô/toa tàu/container

65.000

III

Kiểm dịch động vật thuỷ sản, sản phẩm động vật thuỷ sản

1.2

Phí kiểm tra thực trạng hàng hoá đối với sản phẩm động vật thuỷ sản đông lạnh

 

 

 

- Lô hàng có khối lượng ≤ 24 tấn

Lô hàng

100.000

 

- Lô hàng có khối lượng từ trên 24 – 150 tấn

Lô hàng

200.000

 

- Lô hàng có khối lượng từ trên 150 – 300 tấn

Lô hàng

300.000

 

- Lô hàng có khối lượng từ trên 300 – 500 tấn

Lô hàng

400.000

 

Lô hàng có khối lượng trên 500 tấn, thu theo lũy tiến nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng/lô hàng.

Ví dụ: Phí kiểm tra đối với 01 lô hàng có khối lượng 520 tấn là 500.000 đồng (bao gồm tiền phí đối với lô hàng 500 tấn là 400.000 đồng và tiền phí đối với lô hàng 20 tấn là 100.000 đồng).

1.8

Kiểm tra, giám sát động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhất thời nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Xe ô tô/ toa tàu/container

65.000

Điều hai. Sửa đổi, bổ sung điểm một Phụ lục hai Thông tư số 107/2012/TT-BTC như sau:

Số TT

Danh mục

Mức thu

(đồng/lần)

1

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm dịch thực vật thuỷ sản xuất khẩu, nhập cảng, nhất thời nhập tái xuất, nhất thời xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu và quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

40.000

1a

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhất thời nhập tái xuất, nhất thời xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu và quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

70.000

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 5 2013.

2. Thông tư này bãi bỏ các quy định sau:

a) Điểm hai.23 phần II; điểm một.hai và điểm một.8 phần III mục A Phụ lục 4 Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

b) Điểm một Phụ lục 2Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thuỷ sản.

3. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Thị Mai

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download