hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1174/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1174/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu biển nước ngoài neo đậu tại cảng biển quốc tế

Công văn 1174/TCHQ-GSQL về dầu nhờn gởi kho ngoại quan xuất cho tàu biển nước ngoài neo đậu tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 1174/TCHQ-GSQL
V/v: dầu nhờn gởi kho ngoại quan xuất
cho tàu biển nước ngoài neo đậu
tại các cảng biển quốc tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 5 2013  

 

Kính gửi:

Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I
(Đ/c: 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 009/2013-EI ngày 25/02/2013 của Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I căn cứ nội dung Công văn số 514/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2013 của Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc dầu nhờn dùng cho máy thủy đưa vào kho ngoại quan xuất cho tàu biển nước ngoài có lịch trình chạy tuyến quốc tế, neo đậu tại các cảng biển quốc tế không chuyển cảng chạy trong nội địa, liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan và Chi cục Hải quan tại các cảng biển quốc tế để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Cục HQ TP. Đà Nẵng;
- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh;
- Cục HQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download