hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn yêu cầu cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế 1 số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 5 2010 sau:

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
--------------
Số: ........./....... (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. 5 ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tên cơ quan, công ty yêu cầu cấp phép: …………....…………………

Trụ sở: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… Fax: ………......….. Email: …………....

Căn cứ các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập nhà phát hành, yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép thành lập nhà phát hành cho cơ quan/tổ chức chúng tôi với thông tin như sau:

Tên nhà phát hành dự định thành lập .........................................................

Trụ sở của nhà xuất bản: ..........................................................................

Cơ quan, công ty chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động nhà phát hành sau khi được cấp giấy phép.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hồ sơ gởi kèm:

- Đề án thành lập nhà phát hành.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download