hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1525/BKHĐT-ĐTNN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1525/BKHĐT-ĐTNN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2013

Công văn 1525/BKHĐT-ĐTNN về báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả 5 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Số: 1525/BKHĐT-ĐTNN
V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả 5 2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 5 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo quy định tại Điều 80, Khoản năm của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban giao 1 cơ quan làm mai dong báo cáo, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn trong quý I, ước cả 5 2013 (các biểu mẫu gởi kèm theo) và các giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong 5 2013.

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gởi về Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2013 và bản mềm (file) gởi về địa chỉ email:tonghop.dtnn@mpi.gov.vn

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cần nghiêm túc thực hiện việc sao gởi giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban trong việc cung cấp hầu hết các thông tin, đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả 5 2013 và các kiến nghị cho thời gian đến để từ đó có các giải pháp và chính sách kịp thời bảo đảm việc thu hút và giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐT các tỉnh/TP trực thuộc trung ương;
- Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC cấp tỉnh;
- Ban quản lý KCNC Hòa Lạc;
- Lưu VT, KKT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đào Quang Thu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download