hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành “quy chuẩn công nghệ nhà nước về báo hiệu đường bộ”. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
______________

Số: 17/2012/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                            Hà Nội, ngày 29 tháng 05 5 2012

THÔNG TƯ

ban hành “quy chuẩn công nghệ nhà nước về báo hiệu đường bộ”

_______________ 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi 1 số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận chuyển.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn công nghệ nhà nước về báo hiệu đường bộ.

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này “quy chuẩn công nghệ nhà nước về báo hiệu đường bộ”;

Mã số đăng ký: QCVN 41: 2012/BGTVT.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 5 2013 và thay thế:

1. Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 5 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành tiêu chuẩn ngành “Điều lệ Báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237-01;

2. Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 5 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ Báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01;

3. Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 5 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển về sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01;

4. Phụ lục hai Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT ngày 20 tháng 9 5 2006 của Bộ Giao thông vận chuyển hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận tiện vận chuyển người và hàng hóa tương hỗ biên giới giữa các nước đái vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS).

Điều 3. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ yêu cầu quản lý, xây dựng công bố lộ trình điều chỉnh, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ chưa phù hợp theo QCVN 41 : 2012/BGTVT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận chuyển, Giám đốc các Sở Giao thông vận chuyển, các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:

- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tư pháp (Cục K.Tr.VBQPPL);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

 BỘ TRƯỞNG

 (Đã ký)

Đinh La Thăng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download