hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Hà Nội

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------- 

Số: 04/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng
công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội
------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật liên quan tới đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm thứ tự xây dựng đô thị; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng phường, xã, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết 1 số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 8648/SXD-QLCP ngày 02/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/7/2007 ban hành quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông báo số 427/TB-UBND ngày 26/12/2007 về việc tạm bợ ngừng thực hiện 1 điểm của Khoản 12 Điều bảy quy định cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/7/2007 và Điều một, Khoản V, Điểm hai, Tiết hai.một Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về việc phân cấp quản lý Nhà nước 1 số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội công đoạn 2009 - 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn và các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TP, GTVT, CA, TN&MT, VHTT&DL, TTTT;
- Viện KSND TP, Tòa án ND TP;
- UBMTTQTP, LĐLĐTP;
- Sở Tư pháp;
- Báo HNM, Báo KT&ĐT, Đài PT&THHN;
- CPVP, các PVP, TH, XD (08);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Phí Thái Bình

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download