hoặc
Tài liệu học tập Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2013, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2013 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2013 cụ thể như sau:

I/ Các trường hợp được hoàn thuế TNCN:

- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa tới mức phải nộp thuế;

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II/ Hướng dẫn cụ thể

Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với các cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm yêu cầu hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho công ty, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua công ty, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ thuế quan giả dụ có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

1. Hoàn thuế đối với công ty, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp công ty, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, giả dụ yêu cầu cơ thuế quan hoàn trả thì công ty, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ thuế quan trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- theo mẫu số 01/ĐNHT (kích vào nút Tải về để tải mẫu đơn này).

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của công ty, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ lương thuởng, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan giả dụ có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế yêu cầu hoàn vào chỉ tiêu [45] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

3. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế giả dụ có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế yêu cầu hoàn vào chỉ tiêu số [31] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] - “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy yêu cầu hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

 

 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
……………………………

Số: ...............

Mẫu số 01/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày .......... tháng ........ 5 ......

 GIẤY ĐỀ NGHỊ
HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 

         Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........

I- Thông tin về công ty, cá nhân yêu cầu hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế: ............................................................................................................

[03] Mã số thuế: 

[04] CMND/HC: .......................................................................... Quốc tịch: ........................................

[05] Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

[06] Quận/huyện: ......................................... [07] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[08] Điện thoại: ............................. [09] Fax: .................................. [10] Email: ................................

[11] Tên đại lý thuế (nếu có): ...............................................................................................................

[12] Mã số thuế: 

[13] Địa chỉ: ............................................................................................................................................

[14] Quận/huyện: ............................................ [15] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[16] Điện thoại: .............................. [17] Fax: .................................... [18] Email: ............................

[19] Hợp đồng đại lý thuế số: ................................... ngày .................................................................

II- Nội dung yêu cầu hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu yêu cầu hoàn trả:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Khoản thu yêu cầu hoàn trả Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)
Số tiền thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có)
Số tiền đã nộp(a)
Số tiền yêu cầu hoàn
Thời gian phát sinh khoản yêu cầu hoàn (b)
Lý do yêu cầu hoàn trả
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
               
               
               
Tổng cộng      

Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai thuế đã nộp cho cơ thuế quan (trường hợp yêu cầu hoàn thuế GTGT; giả dụ có): .........

2. Hình thức yêu cầu hoàn trả:

2.một. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Khoản phải nộp NSNN
Cơ quan thu (c)
Quyết định thu/Tờ khai hải quan (d)
Thời gian phát sinh khoản phải nộp (e)
Nộp vào tài khoản (g)
Số tiền
Thu NSNN
Tạm thu
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tổng cộng

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.hai. Hoàn trả trực tiếp:

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ..................................... Bằng chữ: ...............................................................

Hoàn trả bằng: Tiền mặt:                                Chuyển khoản: 

Chuyển tiền vào tài khoản số: ............................... Tại Ngân hàng (KBNN): ............................................

(hoặc) Người nhận tiền : ........................................ Số CMND/HC: ............. cấp ngày .......... tại .............

III- Tài liệu gởi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ........................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: .......................................

Chứng chỉ hành nghề số: ...............................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- (a) Đối với thuế GTGT: Chi ghi số thuế đã nộp trong trường hợp yêu cầu hoàn trả do nộp nhầm, nộp thừa; (b) và (e): Kỳ thuế, từ kỳ tới kỳ; (c) Cơ quan quản lý thu nơi người nộp thuế còn nợ thuế; (d) Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan; (g) Đối với khoản phải nộp NSNN theo tờ khai, quyết định của cơ quan thu thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Thu NSNN”, đối với khoản thuế xuất nhập cảng do cơ quan hải quan quản lý thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Tạm thu”, song song ghi số tiền tương ứng theo dòng tại cột (8) “Số tiền”.

- Trường hợp yêu cầu hoàn thuế đối đồ vật, máy móc, dụng cụ chuyên chở chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập cảng để tạo tài sản nhất định của doanh nghiệp: Chỉ tiêu “Số thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có)” và “Số thuế yêu cầu hoàn” ghi số thuế GTGT phát sinh; Chỉ tiêu “Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)” không ghi và gạch chéo; Chỉ tiêu “Số tiền đã nộp” ghi “nợ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”; Chỉ tiêu “Lý do yêu cầu hoàn trả” ghi rõ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới số thuế yêu cầu hoàn./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download