hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 06B-HSB

BẢO HIỂM XàHỘI ...................
BẢO HIỂM XàHỘI ...........(1).....
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ......./QĐ-BHXH

...,  ngày .... tháng …. năm .….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI (1) .....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... 5 ..... của ........................về việc thành lập Bảo hiểm xã hội (1)................;

Căn cứ hồ sơ hưởng ...................................... của ông/bà .........................................,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy Quyết định số ...................../QĐ-BHXH ngày .../..../ .... của Giám đốc Bảo hiểm xã hội (1) ................ về việc ......................... đối với:

Ông/Bà .......................................................... Số hồ sơ ................................................

Mức lương hưu, trợ cấp đã hưởng: ……………………………........................................ đồng

Lý do hủy: .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Điều 2: Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:

- ........................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….........................

Tổng số: ...................................... đồng.

(Số tiền bằng chữ .................................................................................................................)

Điều 3: Ông/bà Kế toán trưởng (2) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Ông/Bà …………………..;
- BHXH (3) ………………...;
- Lưu hồ sơ (4).

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Ghi tên cơ quan BHXH nơi ban hành quyết định hủy;

- (2) Nếu BHXH tỉnh giải quyết thì thay cụm từ “Kế toán trưởng” bằng “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận .........”;

- (3) Ghi tên BHXH cấp huyện nơi chi trả chế độ;

- (4) Tùy theo loại chế độ hàng tháng hay 1 lần mà lưu hai bản hoặc một bản.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download