hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1043/BHXH-BC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1043/BHXH-BC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Hướng dẫn bổ sung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 1043/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính 5 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------
Số: 1043/BHXH-BC
V/v hướng dẫn bổ sung 1 số nội dung về
công tác lập báo cáo quyết toán tài chính 5 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 5 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 22/12/2011, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành các Văn bản số: 5516/BHXH-BC về việc hướng dẫn tạm bợ hạch toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; số 5534/BHXH-BC về việc hướng dẫn khóa sổ và lập báo cáo quyết toán tài chính 5 2011 và các mẫu biểu dùng cho công tác quyết toán 5 2011. Trong quá trình doanh nghiệp thực hiện, theo phản ánh của 1 số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) đã phát sinh 1 số vướng mắc). Để công tác khóa sổ cuối 5 và lập báo cáo quyết toán tài chính 5 2011 bảo đảm chất lượng, đúng quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh 1 số nội dung bổ sung như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2010

Hạch toán hầu hết số liệu theo Thông báo giám định quyết toán tài chính 5 2010 và Thông báo bổ sung số liệu giám định quyết toán tài chính 5 2010 của BHXH Việt Nam.

1. Số thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

a) Trường hợp số liệu theo Thông báo của BHXH Việt Nam lớn hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập lại Biểu 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN theo số liệu đúng.

- Lập báo cáo số liệu điều chỉnh số thu BHTN của 5 2010 theo phụ lục số hai.một (trang 7) ban hành kèm theo Công văn này.

- Thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với Sở Tài chính về số tiền ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng BHTN 5 2010, số tiền ngân sách địa phương đã chuyển cho cơ quan BHXH, số tiền ngân sách địa phương còn phải chuyển.

- Điều chỉnh giảm số thu 5 trước chuyển sang (chi tiết thu BHTN) vào Báo cáo quyết toán tài chính 5 2011.

b) Trường hợp số liệu theo Thông báo của BHXH Việt Nam nhỏ hơn số liệu phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, BHXH tỉnh tổng hợp vào số phát sinh đề nghị quyết toán của 5 2011.

2. Số kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ)

a) Trường hợp số liệu tại Thông báo của BHXH Việt Nam lớn hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập báo cáo điều chỉnh số liệu kinh phí CSSKBĐ của 5 2010 theo phụ lục số hai.bảy (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này.

- Ghi tăng nguồn kinh phí chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) chi tiết thu hồi trùng cấp chi sai BHYT 5 trước vào báo cáo quyết toán tài chính 5 2011.

b) Trường hợp số liệu tại Thông báo của BHXH Việt Nam nhỏ hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập báo cáo số liệu điều chỉnh kinh phí CSSKBĐ của 5 2010 theo phụ lục số hai.bảy (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này.

- Tổng hợp vào số phát sinh đề nghị quyết toán 5 2011.

c) Trường hợp BHXH tỉnh đã trích và quyết toán kinh phí CSSKBĐ của 5 2010 nhưng không phải chuyển trả cho nhà trường:

- Lập báo cáo chi tiết số kinh phí CSSKBĐ không phải trả cho nhà trường theo phụ lục số hai.bảy (trang 3) ban hành kèm theo Công văn này (có xác nhận của nhà trường).

- Ghi tăng nguồn kinh phí chi BHXH, BHYT (chi tiết thu hồi trùng cấp chi sai BHYT 5 trước) vào báo cáo quyết toán tài chính 5 2011.

II. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2011

1. Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN

a) Quyết toán thu BHTN

- Đối với số thu BHTN 5 2011, phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể số kinh phí ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng BHTN và số kinh phí chưa hỗ trợ đóng BHTN theo quy định. Lập bảng đối chiếu công nợ đóng BHTN (hoặc biên bản làm việc) với Sở Tài chính đóng kèm bản phôtô vào báo cáo quyết toán quý IV/2011.

- Lập 2 Biểu số 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN. Một biểu lập theo số đã thu của người lao động và người sử dụng lao động. Một biểu lập theo số phải thu của người lao động và người sử dụng lao động.

- Trường hợp kinh phí ngân sách địa phương chuyển cao hơn số tiền phải hỗ trợ đóng BHTN trong 5, BHXH tỉnh tổng hợp đề nghị quyết toán bằng số ngân sách địa phương phải hỗ trợ tương ứng với số liệu tại cột năm báo cáo 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính, hạch toán như sau:

+ Ghi đỏ:

Nợ TK 112 - Tiền gởi Ngân hàng, Kho bạc.

Có TK 3313 - Phải trả số tạm bợ thu BHTN.

+ Ghi đen:

Nợ TK 112 - Tiền gởi Ngân hàng, Kho bạc.

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318).

b) Quyết toán thu BHYT

- Phòng Thu xác định số thu trong 5, số thu trước cho 5 sau tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT của đối tượng nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới sáu tuổi, người đã hiến bộ phận cơ thể, Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán như đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) đã hướng dẫn tại Công văn số 5516/BHXH-BC ngày 22/12/2011 của BHXH Việt Nam.

- Trường hợp kinh phí ngân sách địa phương chuyển cao hơn số tiền phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT tương ứng với giá trị sử dụng của thẻ trong 5, BHXH tỉnh tổng hợp đề nghị quyết toán bằng số tiền ngân sách địa phương phải đóng, hỗ trợ đóng tương ứng với số thẻ có giá trị sử dụng trong 5 2011.

- Số tiền phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT tương ứng với giá trị sử dụng của thẻ 5 sau ngân sách địa phương đã chuyển trong 5, thực hiện hạch toán và theo dõi trên tài khoản 3315.

2. Quyết toán chi BHYT

a) Quỹ KCB 5 2011 của BHXH tỉnh không bao gồm số thu trước BHYT 5 2011 đã thu và quyết toán trong 5 2010.

b) Quyết toán kinh phí CSSKBĐ

Đối với số thu BHYT của đối tượng HSSV, phân tích cụ thể số thu BHYT của đối tượng HSSV có thẻ BHYT (bao gồm cả số thu của HSSV thuộc các nhóm đối tượng khác) để làm cơ sở trích và quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo phụ lục số hai.bảy (trang 1) ban hành kèm theo Công văn này.

3. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, tài chính và các Đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam đối với các doanh nghiệp trong và ngoài Ngành BHXH.

- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra diện rộng việc thu, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (từ 5 2005 tới 5 2009); kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan tài chính và các văn bản xử lý sau kiểm tra của BHXH Việt Nam tới thời điểm 31/12/2011. Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện phải nêu rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc và yêu cầu phương hướng xử lý.

- Báo cáo kết quả thực hiện theo các phụ lục sau:

+ Phụ lục số hai.năm trang một "Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, tài chính và của BHXH Việt Nam" thay thế phụ lục hai.năm ban hành kèm theo Công văn số 5344/BHXH-BC.

+ Phụ lục số hai.năm trang hai "Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các vụ vi phạm theo kết luận của thanh tra", bao gồm: số vụ vi phạm phải xử lý, số vụ vi phạm đã xử lý, số người bị kỷ luật, hình thức kỷ luật tại các quyết định của Thanh tra tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sửa đổi, bổ sung mẫu biểu

a) Các Phụ lục thay thế phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.

- Phụ lục số hai.một (trang 1) ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số hai.một (trang 1).

- Phụ lục số hai.hai ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số hai.hai.

- Mẫu số 07/QT-CSYT ban hành kèm theo Công văn này thay thế Mẫu số 07/QT-CSYT.

- Lập báo cáo quyết toán chi KCB BHYT theo phụ lục số hai.3 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số hai.3 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.

- Lập phụ lục số hai.3 trang 3 "tổng hợp số thu BHYT theo mệnh giá thẻ được sử dụng 5 2011" ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số hai.3 trang 3 ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.

- Phụ lục số hai.một trang 4 - Tổng hợp số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi 5 2011:

+ Số liệu tại Mục D và Mục E, Phần III: Chỉ ghi số liệu vào các cột hai, cột 4 và cột 9.

+ Tại Phần IV - Bảo hiểm thất nghiệp: Chuyển Điểm hai, Mục C "khối xã phường thị trấn hưởng ngân sách Trung ương" lên Điểm hai, Mục A.

b) Các phụ lục bổ sung ban hành kèm theo Công văn này

- Phụ lục số hai.một (trang 6) "Bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT".

- Phụ lục số hai.một (trang 8) "Báo cáo số người hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần".

- Phụ lục số hai.3 (trang 6) "Bảng tổng hợp số thu BHYT của 1 đối tượng 5 2011".

- Phụ lục số hai.3 (trang 5) "Tổng hợp số thu BHYT thu trước cho 5 sau".

- Phụ lục số hai.4 (trang 3) "Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tùng tiệm chi quản lý bộ máy 5 2011".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BHXH tỉnh khẩn trương xét ưng chuẩn quyết toán cho BHXH quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; tổng hợp quyết toán, lập các báo cáo theo hướng dẫn tại Văn bản này và Văn bản số 5516/BHXH-BC về việc hướng dẫn tạm bợ hạch toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Văn bản số 5534/BHXH-BC về việc khóa sổ và lập báo cáo quyết toán tài chính 5 2011, các mẫu biểu dùng cho công tác quyết toán 5 2011 và hướng dẫn tại Văn bản này gởi BHXH Việt Nam.

2. Đối với BHXH tỉnh đã thực hiện quyết toán với BHXH huyện và tổng hợp quyết toán gởi BHXH Việt Nam, đề nghị rà soát lại các số liệu đã quyết toán, lập lại và lập bổ sung các phụ lục ban hành kèm theo văn bản này. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;
- Các Ban: Thu, Thực hiện CSYT;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, BC (04 bản).  

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký)

Nguyễn Đình Khương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download