hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử đại học lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Sào Nam, Quảng Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử đại học lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Sào Nam, Quảng Nam có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Hóa học khối A,Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án

Đề thi thử đại học lần một 5 2015 môn Hóa học trường THPT Sào Nam, Quảng Nam có đáp án kèm theo giúp các bạn học sinh tự ôn tập kiến thức môn hóa, nhằm ôn thi THPT Quốc gia, ôn thi đại học khối A, B tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử đại học môn Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM 
TRƯỜNG THPT SÀO NAM
(Đề thi có 04 trang) 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2014-2015
Môn thi: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Học sinh nhớ ghi và tô mã đề thi           Mã đề thi 485

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cr = 52; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Cl=35,5; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

Câu 1: Số đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O tác dụng được với NaOH là

A. 3.                    B. 4.                   C. một.                       D. hai.

Câu 2: Thí nghiệm nào không xảy ra phản ứng (ở điều kiện thường):

A. Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.         B. Cho khí H2S vào bình chứa khí SO2.

C. Cho Li vào bình đựng khí N2                 D. Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch kẽm sunfat.

Câu 3: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:

Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất một,08 tấn cao su Buna là

A. 9,643 tấn.       B. 15,625 tấn.         C. 19,286 tấn.          D. 3,24 tấn.

Câu 4: Oxi hoá 46,08 gam ancol đơn chức (có xúc tác) thu được hổ lốn sản phẩm X. Chia X thành ba phần bằng nhau:

Phần một tác dụng vừa đủ với 160ml dung dịch KOH một,0 M.

Phần hai tác dụng với Na dư thu được bảy,168 lit H2 (đktc).

Phần 3 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag.

Biết hiệu suất phản ứng oxihoá ancol là 75 %. Giá trị của m là :

A. 86,4.              B. 77,76.                C. 120,96.                D. 43,20.

Câu 5: Cho các dãy chuyển hóa

Vậy X2

A. ClH3NCH2COOH.         B. ClH3NCH2COONa          C. H2NCH2COOH.         D. H2NCH2COONa.

Câu 6: Điện phân 200 ml dung dịch hổ lốn CuSO4 a (M )và NaCl 0,năm (M) bằng dòng điện có cường độ không đổi 4A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì dừng điện phân, thu được dung dịch Y có pH=1 (Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch.; V dung dịch đổi thay không đáng kể). Giá trị của t là

A. 2895.              B. 5790.                  C. 3377,năm.                D. 4825.

Câu 7: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,05 mol), vinylacetilen (0,04 mol), hidro (0,065 mol), và 1 ít bột Niken. Nung nóng bình 1 thời gian thu được hổ lốn khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,năm. Biết m gam hổ lốn khí X phản ứng tối đa với 14,88 gam brom trong dung dịch. Giá trị của m là

A. một,755.            B. hai,457                  C. hai,106.                  D. một,95.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cho axetilen cộng H2O (t°, xúc tác HgSO4, H2SO4) tạo nên CH3CHO

B. Các chất: HCHO, CH3CHO, HCOOH, C2H2 đều tham gia phản ứng tráng bạc .

C. Phenol ,anilin tác dụng với nước brom đều tạo kết tủa.

D. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 9: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

A. Toluen.            B. Axetilen.           C. Propen.              D. Stiren.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam hổ lốn gồm ba ancol cùng dãy bình đẳng, thu được 9,408 lít khí CO2 (đktc) và 12,24 gam H2O. Giá trị của m là

A. 10,96.              B. 9,44.                C. 10,56.                  D. 14,72.

Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) vào dung dịch chứa 0,05 mol NaOH và 0,09 mol Ba(OH)2 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 13,79               B. 17,73                 C. 29,55                  D. 15,76

Câu 12: Có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bằng thuốc thử sau:

A. Không phân biệt được.                   B. Quì tím ẩm.

C. Dung dịch AgNO3.                         D. Dung dịch phenolphtalein.

Câu 13: Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách một, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:

Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí Oxi ?

A. Cách hai hoặc Cách 3.                    B. Cách 3.

C. Cách một.                                       D. Cách hai.

Câu 14: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện đa dạng hơn số hạt không mang điện là 19. Số electron và số nơtron của M3+

A. 26; 30.               B. 23; 30.              C. 24, 26.                  D. 23; 27.

Câu 15: Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung tới khối lượng không đổi thì thu được năm,24 gam chất rắn. Giá trị a nào sau đây là phù hợp?

A. 11,năm.                 B. 9,hai.                   C. 10,35.                  D. 9,43.

Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế 1 lượng nhỏ khí X thuần khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

A. N2.                 B. NO.                     C. N2O.                    D. NO2.

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp: Fe, S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư chỉ thu được 3,584 lít NO (đktc)và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung tới khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:

A. 15.145 gam     B. 18,355 gam        C. 17,545 gam           D. 19,945 gam

Câu 18: Đun nóng 24 gam axit axetic với 23 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 44%.              B. 75%.                 C. 55%.                      D. 60%.

Câu 19: Một loại cao su lưu hoá chứa một,78 % lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có 1 cầu nối đisunfua -S-S-, giả định rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su

A. 54.                  B. 25.                  C. 52.                        D. 46.

Câu 20: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. hematit nâu.     B. Xiđerit.            C. hematit đỏ.            D. manhetit.

Đáp án đề thi thử đại học môn Hóa

Đáp án mã đề 485

1 A 11 D 21 A 31 A 41 A
2 D 12 B 22 B 32 D 42 D
3 C 13 B 23 D 33 A 43 A
4 C 14 B 24 C 34 D 44 C
5 A 15 B 25 D 35 B 45 B
6 A 16 A 26 D 36 B 46 A
7 C 17 C 27 D 37 A 47 C
8 B 18 B 28 B 38 A 48 B
9 A 19 C 29 D 39 C 49 B
10 C 20 D 30 C 40 D 50 B
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download