hoặc
Tài liệu học tập Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh năm 2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh năm 2015 có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Tiếng Anh khối A1,Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh có đáp án

Thi thử THPT nhà nước tại TP.HCM: Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh 5 2015 là tài liệu ôn thi Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia sắp đến 1 cách chủ động và hữu ích dành cho các bạn. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

Đề thi môn: Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 4 trang)

Mã đề 406

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

Question 1: I don't like a few things about my job, but ________ it is quite enjoyable.

A. by and large                B. by mistake      C. sooner or later       D. what is more

Question 2: Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.

- __________
- She's sociable and very kind-hearted

A. How does your mother look?                  B. What's your mother like?
C. What is your mother's social status?      D. what kind of heart does your mother have?

Question 3: Choose the most suitable response to fill tin the black in the following exchange.

- Would you like a cup of tea?
- ___________

A. yes, I usually drink coffee!                     B. I could do with one!
C. It isn't my cup of tea!                             D. Don't mention it.

Question 4: This is second time the athlete __________ this title.

A. has won                     B. won               C. wins                       D. is winning

Question 5: Our country was completely liberated ________ April 30th, 1975.

A. since                         B. in                  C. at                            D. on

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

1. A

2. B

3. B

4. A

5. D

6. B

7. B

8. D

9. B

10. D

11. C

12. B

13. B

14. C

15. B

16. C

17. C

18. A

19. B

20. C

21. B

22. C

23. C

24. C

25. D

26. D

27. C

28. A

29. B

30. C

31. C

32. B

33. A

34. D

35. B

36. C

37. B

38. B

39. A

40. C

41. A

42. C

43. B

44. C

45. D

46. C

47. C

48. D

49. B

50. D

51. D

52. C

53. B

54. A

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. C

61. C

62. A

63. B

64. C

Đáp án Phần WRITING

Part một.

65. If I could / were able to speak French, I could / would apply for that job.

66. Katie suggested that I should take / my taking an English course.

67. You need to have your car serviced / someone service your car once every two years.

68. In spite of a change of (the) weather / the weather change, the trip went ahead as planned.

69. No one has seen Mr. Brown (ever) since July 1978.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download