hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 7,Đề kiểm tra tiếng Anh

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7

Đề số hai (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG hai CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to the conversation between Trung and Mai. Tick (√) the best option (A, B or C) to complete the sentences. (2.năm pts)

1. This vacation, Mai is going to __________ .
A. Ho Chi Minh City       B. Vung Tau       C. Hue

2. She is going there with __________ .
A. her friends         B. her teachers       C. her parents

3. She is going there by __________ .
A. motorbike        B. car      C. bus

4. She is going to stay __________ .
A. at her friend’s house           B. in a hotel            C. at her uncle’s house

5. She is going to stay there for __________ .
A. năm days B. 4 days C. 3 days

II. READING: Read the passage and tick the true (T) or false (F) statements. (2.năm pts)

Football is the most popular game in Britain. English people enjoy watching important matches at the stadium. People often shout and cheer for one side or the other when they watch important matches. Nearly every school has its football team and every boy in Britain knows much about important games. He can tell you the names of the players in most important teams. He has pictures of them and knows the results of many matches.

1. People in Britain enjoy watching important matches on TV.

2. People often fight when they watch important matches.

3. Every school has its football team.

4. Every boy in Britain knows the names of all players.

5. Every boy knows the results of many matches.

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download