hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số S16-DNN: Sổ chi tiết tiền vay, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số S16-DNN: Sổ chi tiết tiền vay có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S16-DNN: Sổ yếu tố tiền vay ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S16-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY
(Dùng cho các TK 311, 315, 341)

Tài khoản: ..........................................

Đối tượng cho vay: ...............................

Khế ước vay:.......... Số ......... ngày .........

(tỷ lệ lãi vay .......................................) 

Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải TK
đối ứng
Ngày tới hạn thanh toán
Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Nợ
A B C D E G 1 2
 
 
 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

       
- Cộng số phát sinh        
- Số dư cuối kỳ        

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 tới trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... 5 .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download