hoặc
Tài liệu học tập Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động sau khi đạt được thỏa thuận hợp pháp về việc ngừng ký kết lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***-------


THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) được lập ngày ____/______/2009 bởi Các Bên:

CÔNG TY.............................................................................................................................................

Trụ sở: Hà Nội, Việt Nam

Tel:........................................................................................................................................................

Fax:........................................................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:

Ông........................................................................................................................................................

Chức danh :............................................................................................................................................

ÔNG (“Người Lao Động”):......................................................................................................................

Ngày sinh: ..............................................................................Số CMND :.............................................

Hộ khẩu thường trú :..............................................................................................................................

Hai Bên thỏa thuận và hợp nhất nội dung sau:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1.một ……và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….

1.hai Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của 2 Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi hoàn nào khác.

1.3 Thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau:

Tổng cộng là ….. đồng

- Lương:

- Trợ cấp khác:

- Trợ cấp thôi việc:

- Ngày nghỉ phép:

Điều 2: Thỏa thuận khác

2.một Thỏa Thuận này được lập thành 2 (2) bản tiếng Anh va tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ 1 (1) bản tiếng Anh va tiếng Việt để thực hiện.

2.hai Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA HAI BÊN, đại diện có thẩm quyền của HAI BÊN đã ký vào Thỏa Thuận này vào ngày được ghi ở trên.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                      CÔNG TY TNHH VIỆT NAM

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download