hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Sở hữu Trí tuệ,Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT 5 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

--------
Số: 1580/QĐ-BNN-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 5 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp trang bị 8 thông qua ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 5 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng (danh sách kèm theo).

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, chủ Bằng bảo hộ có quyền đề nghị được khắc phục lý do bị đình chỉ cho Cục Trồng trọt để hồi phục hiệu lực Bằng bảo hộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Vụ pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT;
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu VT, TT và VPBH.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

(đã ký)

Bùi Bá Bổng

DANH SÁCH
GIỐNG CÂY TRỒNG BỊ ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ

(kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-BNN-TT ngày 02 tháng 07 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

TT Số Bằng
Tên giống Loại cây trồng Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng
Tác giả giống cây trồng
Thời gian đình chỉ tính từ ngày
Lý do đình chỉ
1 09.VN.2008 Wax 44 Ngô Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Công ty TNHH Syngenta Việt Nam 09/05/2011 Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ
2 92.VN.2011 DKC 9301 Ngô Công ty Monsanto Thái Lan – VPĐD tại Tp HCM VPĐD Monsanso Thái Lan 02/12/2011 Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ
3 07.VN.2008 DEKALB 959 Ngô Công ty Monsanto Thái Lan – VPĐD tại Tp HCM Công ty Monsanto Thái Lan – VPĐD tại Tp HCM 26/04/2012 Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ
4 11.VN.2008 LC 93-1 Lúa Viện bảo vệ thực vật Viện bảo vệ thực vật 20/03/2012 Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download