hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng cung ứng lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng cung ứng lao động có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày .... tháng....5 ....

- Căn cứ Nghị định số ../../NĐ-CP ngày ....-....-.....của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Thông tư số: .../.../TT-BLĐTBXH ngày .....tháng ..... 5 ..... của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số Điều của Nghị định số ../.../NĐ-CP ngày .....-.....-....của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của....................

Chúng tôi, 1 bên là (tổ chức, cá nhân nước ngoài)..................

- Do ông (bà):..........................................................................

- Chức vụ:................................................................................

- Đại diện cho:..........................................................................

- Địa chỉ:....................................................................................

- Điện thoại:..............................................................................

- Tài khoản:..............................................................................

Và 1 bên là (cơ quan cung cấp lao động) ..............................

- Do ông (bà):..........................................................................

- Chức vụ:.................................................................................

- Đại diện cho tổ chức cung cấp lao động:..................................

- Địa chỉ:.....................................................................................

- Điện thoại:...............................................................................

- Tài khoản:................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download